تعداد مقالات: 889
26. آموزش تکنولوژی و ثبات اقتصادی کلان در فرایند توسعه اقتصادی

دوره 12، شماره 12، بهار و تابستان 1375، صفحه 3-12

حسن درگاهی


27. نقش آموزش عالی دولتی در ایران

دوره 11، شماره 11، پاییز و زمستان 1374، صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمد باقر غفرانی


29. عملکرد وزرات نفت در بخش انرژی در برنامه اول توسعه و چشم‌انداز آن در برنامه دوم

دوره 10، 7- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران" (2)، بهار و تابستان 1373، صفحه 3-13


30. اولویت‌های تحقیقات انرژی در کشور

دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، پاییز و زمستان 1372، صفحه 3-11


32. جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 4، بهار و تابستان 1372، صفحه 5-10

محمد طبیبیان


38. نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در ریسک درک‌شده‌ی گردشگران خارجیِ سفرکرده به ایران

دوره 1-28، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-9

بهرام رنجبریان؛ محمدرضا جلیلوند


39. ارائه‌ی مدلی برای بررسی میزان تأثیرات قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-14

هدی داورزنی؛ رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی


40. مدل‌سازی ریاضی تولید و تقلید نوآوری و اثرات آن بر رفاه اجتماعی

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-11

هنگامه شمس؛ سهیل قیلی؛ علیرضا شمس؛ امیر اخلاصی


41. ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و روش تاپسیس فازی

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-14

سید حسام الدین ذگردی؛ احد نظری؛ ابراهیم رضائی نیک


42. ارائه‌ی شاخص نوین «نسبت سیگنال به اغتشاش» چندمتغیره برای پاسخ‌های وابسته به هم

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-12

مهدی بشیری؛ امیر حسین امیری؛ مجید جلیلی


43. بهینه‌سازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی موزون

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-10

علیرضا قهطرانی؛ امیر عباس نجفی


46. توسعه‌ی مدل مکان‌یابی ـ تخصیص بیشینه پوشش سلسله‌مراتبی اشتراکی

دوره 31.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-13

جعفر باقری نژاد؛ مهدی بشیری؛ حمیده نیکزاد


47. پایش فرایندهای دومرحله‌یی با مشخصه‌ی کیفی پروفایلی در مرحله‌ی دوم

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-11

حمید اسماعیلی؛ احمد صادقیه؛ امیرحسین امیری؛ یاسر صمیمی