نویسنده = عبدالرضا سیم‌چی
تعداد مقالات: 3
1. اثر چرخه‌های عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد کم آلیاژ تولیدی به روش تف جوشی لیزی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 61-66

محمود اعظمی؛ عبدالرضا سیم‌چی


2. سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP)

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 75-85

یگانه خویی؛ سید حسین میرحسینی؛ عبدالرضا سیم‌چی


3. ساخت سریع قالب‌های تزریق پلاستیک به روش تفج وشی لیزری پودر های فولادی

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1382، صفحه 27-32

عبدالرضا سیم‌چی