نویسنده = محمد عسگری
تعداد مقالات: 1
1. استخراج مکان حسگر‌ها در آرایه‌های با قدرت تفکیک زیاد به کمک حد کرامر - راو

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، بهار و تابستان 1386، صفحه 11-19

محمد عسگری