نویسنده = مهران سپهری
تعداد مقالات: 5
1. عوامل کلیدی موفقیت در شبکه‌های اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد

دوره 33.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-34

10.24200/j65.2017.5588

اردلان زندیان؛ مهران سپهری؛ محمدتقی عیسایی


3. طراحی سازمان براساس مدل کسب و کار

دوره 24، شماره 45، پاییز و زمستان 1387، صفحه 131-139

مهران سپهری


4. بهینه‌کاوی در مندسی مجدد کسب و کار

دوره 22، شماره 34، بهار و تابستان 1385، صفحه 51-57

مهران سپهری


5. مدیریت راهبردی مهندسی مجدد در سازمان

دوره 22، شماره 34، بهار و تابستان 1385، صفحه 31-43

علی کرمانشاه؛ مهران سپهری