نویسنده = غلامرضا شافعی
تعداد مقالات: 2
1. تکنولوژی، سازمان و تعاون

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، پاییز و زمستان 1376، صفحه 37-42

غلامرضا شافعی


2. تجربه ایران در انتقال تکنولوژی

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1371، صفحه 12-15

غلامرضا شافعی