نویسنده = فرنک سیدروفسکی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه آموزش مهندسی در ایالات متحده امریکا و مجارستان

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، پاییز و زمستان 1376، صفحه 42-43

فرنک سیدروفسکی