نویسنده = محمد طبیبیان
تعداد مقالات: 1
1. جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 4، بهار و تابستان 1372، صفحه 5-10

محمد طبیبیان