نویسنده = غلامعلی منتظر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در ایران

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-49

10.24200/j65.2017.5574

مهدی عباسی؛ غلامعلی منتظر


2. طراحی مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران

دوره 1-27، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 21-30

بهناز داراب؛ غلامعلی منتظر