نویسنده = مهدی عباسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در ایران

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-49

10.24200/j65.2017.5574

مهدی عباسی؛ غلامعلی منتظر