نویسنده = سید کمال چهارسوقی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم مدل‌محور براییکپارچه‌سازی ارزیابی عملکرد پروژه و مدیریت ریسک(پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساخت)

دوره 33.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-139

10.24200/j65.2017.5598

مهدی سیفی ساری‌قیه؛ سید کمال چهارسوقی؛ علی حسین‌زاده کاشان