کلیدواژه‌ها = زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته
تعداد مقالات: 6
3. مدل برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌یی برای مکان‌یابی مراکز جمع‌آوری محصولات در شبکه‌های لجستیک سبز

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-65

علی احسان؛ رضا توکلی مقدم؛ وحیدرضا قضاوتی


4. برنامه‌ریزی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با تقاضای قطعی پویا و قیمت پیوسته‌ی نزولی

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-35

حمیدرضا کمالی؛ احمد صادقیه؛ محمدعلی وحدت زاد؛ حسن خادمی زارع


5. مدیریت موجودی در یک سیستم زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته‌ی سه‌سطحی با بازگشتی‌ها و تقاضای همبسته

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-37

راشد صحرائیان؛ الهه مالکی؛ شادی عقیمی پور


6. ارائه‌ی یک مدل ترکیبی برنامه‌ریزی تولید ـ کنترل موجودی غیر قطعی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-50

علیرضا طاهری مقدم؛ راشد صحرائیان