دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. رویکرد نظریه بازی برای قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن تخفیف های مقداری و سیاست بازگشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.51905.1928

محمدرضا قاسمی؛ مرتضی راستی برزکی؛ حمید زارعی


2. مدل سازی انتشار مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع تولیدی با استفاده از تحلیل پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.50623.1873

جعفر باقری نژاد؛ مریم نائیجی