دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. ارائه یک مدل جدید مدیریت موجودی توسط فروشنده جهت انتخاب خرده فروش در شرایط رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.24200/j65.2021.56263.2142

حسن خادمی زارع؛ مرضیه کریمی؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدباقر فخرزاد


3. زمان‏‌بندی نگهداری و تعویض پیشگیرانه چندحالته برای سیستم‌های چندجزئی با لحاظ کردن توقفات غیرخرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.24200/j65.2021.55245.2095

هیوا فاروقی؛ جلال تاجی


5. بررسی تأثیر نظرات مشتریان تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی بر رفتار خرید سایر مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.24200/j65.2021.54547.2057

محمد فتحیان؛ بابک امیری؛ حمیدرضا حیدری


6. توسعه مدل تاپسیس برای رتبه بندی پویا با رویکرد پنجره زمانی (مطالعه موردی: پردیس فنی و مهندسی دانشگاه یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.24200/j65.2021.54240.2041

حسن خادمی زارع؛ ژاله آزادی؛ محمد صالح اولیاء


9. طراحی زنجیره تأمین نسل دوم سوخت سبز مبتنی بر سیاست‌های انتشار کربن در شرایط عدم‌قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2020.54886.2076

ناعمه زرین پور؛ آیدا خانی


10. تاثیر دو عامل تصادفات و شرایط جوی بر ترافیک با استفاده از درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2020.54632.2066

مینا کریمی؛ محمد سعدی مسگری


یادداشت فنی

12. بررسی اثر شلاقی بر زنجیره تامین دارو با در نظر گرفتن تحریم های بین المللی با رویکرد سیستم داینامیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2021.55544.2114

مهدی نخعی نژاد؛ امیر حسن فرخ زاد؛ آفرین اخوان؛ یحیی زارع مهرجردی


پژوهشی

13. طراحی نمودار کنترل T2 هتلینگ با استفاده از خوشه بندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.24200/j65.2021.55182.2089

علیرضا پویا؛ علی یگانه؛ سمیه فدائی


14. محاسبه اثر شلاقی در زنجیره تأمین دوسطحی با استفاده از مدل مارکف-سوئیچینگ برای پیش‌بینی تقاضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.24200/j65.2021.54638.2065

پروانه سموئی؛ مرتضی صالحی سربیژن