مسیریابی دوره ای گروه های خدمات فنی چاهها در میادین نفتی مشترک فراساحلی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی رسمی/دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری/ دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

خدمات فنی چاهها از نیازهای چاههای تولیدی در میادین نفتی مشترک فراساحلی بوده و عدم ارائه آنها، باعث افت شدید بهره‌وری تولید می‌شود. اما ارائه برخی از خدمات مذکور مستلزم توقف تولید بوده و کوچکترین وقفه در تولید معادل تحمیل هزینه فرصت از دست رفته بدلیل برداشت همزمان کشور(های) رقیب می‌شود. موازنه بین دو مقوله خدمت‌رسانی همراه با توقف و کمینه‌سازی توقف تولید، لزوم بهینه‌سازی را آشکار می‌سازد. ضمن معرفی مدل برنامه ریزی عددصحیح مختلط، الگوریتمهایی مبتنی بر روشهای بندرز، L-shaped و آزادسازی لاگرانژ جهت توسعه حدود پایین ارائه و پس از اعمال روی داده‌های شبیه‌سازی‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. نتایج عددی نشان می‌دهند که الگوریتمهای مبتنی بر روش L-shaped و آزادسازی لاگرانژ حدود پایین بهتری تولید می‌کنند. با بزرگ شدن ابعاد مسئله الگوریتم لاگرانژ نسبت به L-shaped از توانایی بالاتری در تولید حدود پایین در یک محدوده زمانی کوتاه برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Periodic routing of well technical services groups in offshore shared oil fields

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Eshraghniaye Jahromi 1
  • Roohollah Ighani Yazdeli 2
1 Professor of Industrial Engineering/ Sharif University of Technology
2 Ph.D. CandidatenDepartment of Industrial Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Production wells in offshore shared oil fields require well technical services. These services are done by two types of well technical services groups, named wellhead services group and wire-line services group. Production wells in offshore shared oil fields require well technical services and lack of the services affect production productivity of oil wells. In fact, due to supply limitations, there are fewer well technical services groups compared to the number of oil wells. Failure to service oil wells by well technical services groups based on a predetermined plan, will lead to considerable loss in production performance of oil wells and hence higher costs. But stopping production process is one of the requirements in giving some services to oil wells and so this leads to exceeding oil production of competitor neighbor countries and increasing opportunity cost for us. Therefore, in these conditions, balancing between servicing with stopping production process and minimizing stopping production will be very important. Firstly, we propose a mixed integer programming model for the problem considering new applicable and practical features which have not been introduced before. Secondly, we develop algorithms based on Benders and L-shaped exact methods. Also, we develop algorithms based on Lagrangian relaxation heuristic method in seven states. Each state contains eliminating some selective constraints of the proposed mathematical model and adding to its objective function to obtain best constraint selection. In fact, our goal is to produce a variety of lower bounds. In order to evaluate performance of the developed algorithms, we generate various small to large instances and then apply the algorithm on simulated instances. Computational results indicate that algorithms based on L-shaped and Lagrangian relaxation methods produce better lower bounds. Also with growing model, algorithms based on Lagrangian relaxation method are able to produce better lower bounds with respect to the algorithms based on L-shaped method in a short time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production wells in shared oil fields
  • well technical services
  • mixed integer programming model
  • Lower bound