نویسنده = امیری، مقصود
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی الگوی مبتنی بر سنجه‌های کمکی شبکه‌یی برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین(مورد مطالعه: زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ایران)

دوره 35.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-65

10.24200/j65.2019.7240.1772

اکرم اویسی عمران؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ مقصود امیری؛ کیخسرو یاکیده