نویسنده = اخوان نیاکی، سیدتقی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حساسیت در ریسک با استفاده از شبکه‌های بیزی

دوره 34.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-63

10.24200/j65.2018.5601

علی نوروزیان؛ رضا برادران کاظم زاده؛ سیدتقی اخوان نیاکی