نویسنده = جزایری قره باغ، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر پارامترهای فرایند مذاب‌ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co- 8Fe-8Si-2B

دوره 25، شماره 47، بهار و تابستان 1388، صفحه 19-24

علی جزایری قره باغ