نویسنده = ساده، جواد
تعداد مقالات: 1
1. فاصله‌یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغیرات متغیر‌های خط انتقال با فرکانس

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1380، صفحه 16-23

جواد ساده؛ علی محمد رنجبر