نویسنده = حامد، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تنش‌های برون صفحه‌یی در تیر مرکب دوار

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1380، صفحه 24-31

اصغر نثیر؛ مسعود طهانی؛ محمد علی حامد