نویسنده = دولتی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. ایجاد رسوب آلیاژی چهارجزئی Fe-Cr_Ni-Mo0

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1380، صفحه 32-35

محمد قربانی؛ ابوالقاسم دولتی