نویسنده = سید ریحانی، سید مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. اثر عنصر مس و سرعتانجماد بر خواص مکانیک آلیاژ‌های AL_SI_CU_Mg

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، پاییز و زمستان 1384، صفحه 17-23

محمد علی صفرخانیان؛ سید مرتضی سید ریحانی؛ ناصر ورهرام


2. بررسی رسوب سختی چند سازه‌‌یی‌های آلومینیوم - Sicp

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1382، صفحه 3-6

سید مرتضی سید ریحانی؛ حمید رضا محمدیان سمنانی