نویسنده = دشتی، مهرنوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تبدیل مستقیم فتوکاتالیستی متان به متانول برای مصرف DMFC

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1382، صفحه 45-48

علی رضا مشفق؛ مهرنوش دشتی