نویسنده = آراستی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جذابیت پیل سوختی درمقایسه با سایر فناوری‌های قابل استفاده در صنعت خودرو کشور

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1382، صفحه 49-57

محمد رضا آراستی؛ همایون معدل