نویسنده = اخو.ان نیاکی، سید تقی
تعداد مقالات: 1
1. یافتن مقدار سفارش و برنامه‌ی تخفیف در زنجیره‌ی عرضه‌ی دو سطحی

دوره 20، شماره 28، پاییز و زمستان 1383، صفحه 70-78

شادی حاجی نوروزی؛ سید تقی اخو.ان نیاکی