نویسنده = داوری، علی رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1380، صفحه 3-10

محمد‌رضا سلطانی؛ علی رضا داوری