نویسنده = شفیعی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. آموزش‌های مهندسی؛ فرصت تحقیقاتی استادان، بازآموزی مهندسان و کارآموزی دانشجویان

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، پاییز و زمستان 1375، صفحه 9-12

مسعود شفیعی