نویسنده = خیابانی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط کسری بودجه و کسری تراز تجاری در ایران

دوره 12، شماره 12، بهار و تابستان 1375، صفحه 45-51

رضا شیوا؛ ناصر خیابانی