نویسنده = زروانی، رامش
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر انرژی بر محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، 7- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران" (2)، بهار و تابستان 1373، صفحه 42-49

رامش زروانی