نویسنده = سهراب‌پور، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. مرکز تابش گاما معرفی خدمات پرتودهی کنترل کیفی و تحقیقات

دوره 10، 7- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران" (2)، بهار و تابستان 1373، صفحه 54-60

مصطفی سهراب‌پور