نویسنده = حاجی سعید، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت دستیابی به تکنولوژی نوین در زمینه انرژی

دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، پاییز و زمستان 1372، صفحه 45-51

سید محمد حاجی سعید