نویسنده = برکشلی، فریدون
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به صنعت نفت جهان در دهه 1990

دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، پاییز و زمستان 1372، صفحه 69-74

فریدون برکشلی