نویسنده = پورآذین، شهریار
تعداد مقالات: 1
1. گزارشی از مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف

دوره 9، شماره 5، بهار و تابستان 1372، صفحه 49-54

شهریار پورآذین