نویسنده = شولنبرگ، مایکل
تعداد مقالات: 1
1. سازمان ملل متحد و انتقال تکنولوژی "گزارش رشد و تحول انسان"

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1371، صفحه 55-56

مایکل شولنبرگ