نویسنده = پور معصومی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. یک مدل دینامیک سیستم برای تجزیه و تحلیل سیستم اقتصاد ـ انرژی ایران

دوره 1-26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 71-87

سعید پور معصومی