نویسنده = امیری، امیر حسین
تعداد مقالات: 13
4. بررسی عملکرد روش‌های تخمین داده‌های از دست رفته‌ی فازی بر شاخص توانایی فرایند دومتغیره‌ی فازی Cp‌m

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-73

10.24200/j65.2017.5576

عرفانه نیکزاد؛ عاطفه عشوری؛ امیرحسین امیری؛ علی سلماس‌نیا


5. برآورد فاصله‌یی شاخص‌های Cp‌m و Cp‌m‌k فرایندهای خودبرگشت به‌کمک روش بوت‌استرپ بلوکی حلقوی

دوره 32.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-98

صدیق رئیسی؛ سمراد جعفریان نمین؛ امیرحسین امیری


7. پایش فرایندهای دومرحله‌یی با مشخصه‌ی کیفی پروفایلی در مرحله‌ی دوم

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-11

حمید اسماعیلی؛ احمد صادقیه؛ امیرحسین امیری؛ یاسر صمیمی


8. پایش متغیر خروجی دوجمله‌یی با به‌کارگیری الگوهای خطی تعمیم‌یافته در فرایندهای دومرحله‌یی

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-71

محمدصالح اولیا؛ امیرحسین امیری؛ محمدهادی دورودیان؛ علی عسگری


9. طراحی اقتصادی نمودار کنترل ۳E‌W‌M‌A-تعدیل شده برای پایش پروفایل‌های خطی ساده با رویکرد زنجیره‌ی مارکوف

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-20

امیرحسین امیری؛ محبوبه محبی؛ وحید برادران


10. پایش پروفایل‌های خطی ساده با استفاده از نمودارهای کنترل تطبیقی T2 در فاز ۲

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-85

رضا برادران کاظم زاده؛ امیرحسین امیری؛ بهنوش کوهستانی


11. ارائه‌ی شاخص نوین «نسبت سیگنال به اغتشاش» چندمتغیره برای پاسخ‌های وابسته به هم

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-12

مهدی بشیری؛ امیر حسین امیری؛ مجید جلیلی


12. یک رویکرد کنترل تطبیقی جدید برای پایش پروفایل‌های خطی چندگانه

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 113-119

امیر حسین امیری؛ محمد حسنی انبوهی


13. پایش فرایندهای چندمشخصه‌ی وصفی و متغیر با استفاده از شیوه‌ی بوت‌استرپ

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-27

امیرحسین امیری؛ محمد هادی دورودیان