نویسنده = دورودیان، محمد هادی
تعداد مقالات: 1
1. پایش فرایندهای چندمشخصه‌ی وصفی و متغیر با استفاده از شیوه‌ی بوت‌استرپ

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-27

امیرحسین امیری؛ محمد هادی دورودیان