نویسنده = جعفریان، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. مدل مکان‌یابی میانه‌ی p قطبی چندهدفه با در نظر گرفتن صف در محیط فازی

دوره 1-27، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 11-19

مصطفی جعفریان؛ حسن شوندی؛ علی ترابی