نویسنده = شوندی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. تعیین قیمت و مدت زمان تحویل در یک زنجیره‌ی تأمین غیر متمرکز در محیط رقابتی

دوره 1-28، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-41

مریم افضل آبادی؛ حسن شوندی


2. مدل مکان‌یابی میانه‌ی p قطبی چندهدفه با در نظر گرفتن صف در محیط فازی

دوره 1-27، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 11-19

مصطفی جعفریان؛ حسن شوندی؛ علی ترابی