نویسنده = اربابی، هانی
تعداد مقالات: 1
1. موجودیت دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران

دوره 1-27، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 55-63

احد نظری؛ محمدعلی کاشف حقیقی؛ هانی اربابی