نویسنده = افضل آبادی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تعیین قیمت و مدت زمان تحویل در یک زنجیره‌ی تأمین غیر متمرکز در محیط رقابتی

دوره 1-28، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-41

مریم افضل آبادی؛ حسن شوندی