نویسنده = شاکری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در حوزه‌ی سیاست‌گذاری در چند کشور جهان و ایران

دوره 1-28، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-73

سعید سهراب پور؛ محمود یعقوبی؛ محمد غفاری؛ محمود شاکری؛ محمدرضا اسلامی؛ ابراهیم شیرانی؛ مریم پاکپور