نویسنده = حسین زاده کاشان، علی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه‌ی یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی دوسطحی به‌منظور مدیریت تدارکات و حل آن از طریق یک الگوریتم ترکیبی

دوره 33.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-33

10.24200/j65.2018.5501

زهره کاهه؛ رضا برادران کاظم زاده؛ الیپس مسیحی؛ علی حسین زاده کاشان