نویسنده = بیک وردی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی آستانه‌ی اقدامات نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در یک برنامه‌ی مبتنی بر شرایط )C‌P‌M(، بااستفاده از رویکرد برنامه‌ریزی پویا

دوره 1-26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 115-119

کامران شهانقی؛ مهدی جعفریان؛ مجید بیک وردی؛ زینب نژاد بیگلری