نویسنده = امیری، مقصود
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد متدولوژی سطح پاسخ برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان پوسته‌ی اسلب در کوره‌های پیش‌گرم

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-139

مقصود امیری؛ حامد مهدی نیا؛ مهدی عزیزمحمدی