نویسنده = صالحی پور، امیر
تعداد مقالات: 1
1. تعیین توالی فرود هواپیما با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نزول همسایگی متغیر

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-32

امیر صالحی پور؛ محمد مدرس