نویسنده = اولیاء، محمدصالح
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی روند پژوهش‌های مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-100

محمد زارع بنادکوکی؛ محمدصالح اولیاء؛ نرگس منتظری هدش