نویسنده = شریعتی راد، مریم
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی آرمانی فازی، رویکردی نوین در بسط عملکرد کیفیت

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-52

عادل آذر؛ مریم شریعتی راد