نویسنده = حسن زاده، امیر
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل پویایی زنجیره‌ی تأمین در بازی توزیع نوشیدنی

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-70

مقصود امیری؛ امیر حسن زاده؛ علی زارع شاهی