نویسنده = پسندیده، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدل موجودی چندمحصولی با محدودیت‌های فضای انبار، بودجه و کم‌ترین سطح خدمت در حالت کمبود پس‌افت جزئی

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-111

اسماعیل مهدی زاده؛ شهرام والی زاده؛ حمیدرضا پسندیده