نویسنده = ذگردی، سید حسام الدین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و روش تاپسیس فازی

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-14

سید حسام الدین ذگردی؛ احد نظری؛ ابراهیم رضائی نیک