نویسنده = رسایی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و تحلیل حساسیت سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده براساس نظریه‌ی بازی استاکلبرگ و با فرض رهبر بودن تولیدکننده

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-103

یحیی زارع مهرجردی؛ محمدصابر فلاح نژاد؛ حسن رسایی